Monday 11 February 2013

Αθήνα & Θεσσαλονίκη, Ελληνική Δημοκρατία. Athens & Thessaloniki, Greece. [Part Two]

Photos by Lorelai.Photos by Lorelai